Content1 | col3

Tjenester

Vi kombinerer lang erfaring, stor kompetanse og en moderne maskinpark for å kunne utføre mange forskjellige tjenester – fra enkle grunnarbeider til komplette grøntanlegg. Vi utfører blant annet:

  • Massetransport
  • Veibygging
  • Vann-, avløps- og fjernvarmeanlegg
  • Terrengarbeider
  • Grøntanlegg og belegningsstein
  • Riving
  • Snørydding
  • Speil- og muffesveising av pe-ledninger
  • Landmåling

Vann-, avløps- og fjernvarmeanlegg

Legging av rør til bruk i vann- og avløpsanlegg krever stor presisjon for at de skal virke etter hensikten. Det er ofte trangt om plassen under bakken, og vi har lang erfaring med å grave ved og rundt eksisterende kabelnett og andre røranlegg for å utføre oppdraget på en god og sikker måte.

Med miljøfokuset de siste årene har også utbyggingen av fjernvarmeanlegg skutt fart, og vi er stolte av å være i forkant av kravene til kvalitetssikring og dokumentasjon av utført arbeid i forbindelse med slike prosjekter. Vi koordinerer gjerne alle aktivitetene i forbindelse med legging av rør til fjernvarmeanlegg.

Veibygging

Godt fungerende veier er avgjørende for nesten all infrastruktur, og vi har lang erfaring både med etablering av nye veitraseer og også utbedring av eksisterende veier. Vi tar gjerne hele oppdraget fra grunnarbeider til asfaltering, og sørger for at sluttproduktet blir etter spesifikasjonene.

Grunnarbeider

Vi utfører det aller meste innen grunnarbeider og fundamentering til både privatboliger, næringsbygg og bygg for det offentlige. Vi har også erfaring med bygging av kjellere til parkering og andre formål.

Terrengarbeider

Selv om terrenget som oftest stemmer med kartet, er det ikke alltid hensiktsmessig å sette i gang byggeprosjekter på den planlagte tomta uten at terrenget tilpasses. Vi bistår med å ta vekk kuler og planere terrenget, og vi forbereder tomter og byggeplasser for videre aktivitet. Vi utfører også masseforflytning.

Grøntanlegg og belegningsstein

Vi har gjennom mange år hatt et tett og godt samarbeid med en anleggsgartner, og kan derfor tilby totalprosjekter fra nærmest «ingenting» til ferdig beplantet tomt med innlagte LED-lys hvis det er ønskelig. Vi sørger også for belegningsstein eller annet dekke, alt etter som hva kunden spesifiserer og etterspør.

Riving

Vi tilbyr riving og sanering som en del av tjenestetilbudet vårt, og følger alle krav om avfallssortering og behandling av spesialavfall på rivningsoppdragene våre. Vi utarbeider også en miljøsaneringsrapport før oppdraget påbegynnes, slik at oppdraget utføres etter de kravene som er satt fra sentralt hold.

Snørydding

Vi har et antall faste kontrakter for snørydding og strøing.

 

Sveising av PE rør

Vi har utstyr og autorisert personell for speil- og muffesveising

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital